logoNaszš misjš jest pełnienie roli łšcznika pomiędzy potrzebujšcymi pomocy, a tymi, którzy chcš i mogš tej pomocy udzielić.


Fundacja jako organizacja pozarzšdowa jest podmiotem, którego zadaniem nie jest wypracowanie zysku. Oznacza to, że wszystkie œrodki finansowe organizacji sš przeznaczane na realizację celów statutowych a w szczególnoœci:

1. Wspieranie materialne i organizacyjne Szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.
2. Promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny i wspieranie wysokospecjalistycznego lecznictwa we wszystkich dziedzinach medycyny.
3. Sponsorowanie i organizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz sympozjów o tematyce medycznej.
4. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowoczesnej medycyny, finansowanie publikacji medycznych, prac badawczych i naukowych, sprzętu oraz
aparatury i materiałów medycznych.

Fundacja jest platformš wymiany idei, doœwiadczeń, kontaktów i wzajemnej inspiracji dla œrodowiska medycznego.


Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 |