logo


Pokażmy naszš solidarnoœć w Œwiatowy Dzień Transplantacji

W pištek 26 paŸdziernika przypada Œwiatowy Dzień Donacji i Transplantacji. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna kampanię edukacyjno-informacyjnš „Solidarnie dla transplantacji”. Każdy z nas może być potrzebujšcym biorcš lub pomocnym dawcš, dlatego w tym szczególnym dniu pokażmy nasze wparcie poprzez zmianę zdjęcia profilowego w mediach społecznoœciowych przy użyciu nakładki „Solidarnie dla transplantacji” (nakładkę znajdziesz tutaj).

Kampania „Solidarnie dla transplantacji” kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie”. Zaplanowane aktywnoœci będš realizowane przez najbliższe dwa lata, do końca 2020 roku. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej i finansowany ze œrodków Ministra Zdrowia. Więcej informacji na stronie internetowej kampanii www.zgodanazycie.pl

Transplantacja nerki - Kompendium dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego


Ulotka - "Solidarnie dla transplantacji"


Plakat - "Solidarnie dla transplantacji"
Naszš misjš jest pełnienie roli łšcznika pomiędzy potrzebujšcymi pomocy, a tymi, którzy chcš i mogš tej pomocy udzielić.


Fundacja jako organizacja pozarzšdowa jest podmiotem, którego zadaniem nie jest wypracowanie zysku. Oznacza to, że wszystkie œrodki finansowe organizacji sš przeznaczane na realizację celów statutowych a w szczególnoœci:

1. Wspieranie materialne i organizacyjne Szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.
2. Promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny i wspieranie wysokospecjalistycznego lecznictwa we wszystkich dziedzinach medycyny.
3. Sponsorowanie i organizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz sympozjów o tematyce medycznej.
4. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowoczesnej medycyny, finansowanie publikacji medycznych, prac badawczych i naukowych, sprzętu oraz
aparatury i materiałów medycznych.

Fundacja jest platformš wymiany idei, doœwiadczeń, kontaktów i wzajemnej inspiracji dla œrodowiska medycznego.


Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 |