logo

Fundacja CRM organizuje i przeprowadza programy edukacyjne dedykowane konkretnym problemom terapeutycznym oraz programy badawczo-obserwacyjne dedykowane konkretnym jednostkom chorobowym lub substancjom czynnym.

Programy badawczo - obserwacyjne. Programy, w których lekarz w roli Badacza na podstawie obserwacji opisuje lub analizuje okreœlone zdarzenie nie polegajšce na odkryciu lub potwierdzeniu skutecznoœci działania okreœlonego produktu leczniczego, a jedynie na uzyskaniu wyników percepcji danego produktu leczniczego przez pacjenta.

Szczególny nacisk stawiamy na edukację oraz podnoszenie poziomu wiedzy kadry medycznej. Fundacja wspiera lekarzy i personel medyczny w realizacji podstawowego obowišzku - doskonalenia zawodowego poprzez stałe poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz umiejętnoœci z zakresu wykonywanej specjalizacji - finansujšc aktywne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.

Programy edukacyjne dla pacjentów majš na celu propagowanie wiedzy w zakresie genezy, profilaktyki i leczenia chorób. Sš wartoœciowym uzupełnieniem standardowych zadań edukacyjnych realizowanych przez lekarzy. Sponsoring działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów prowadzi do zmiany zachowań w ramach profilaktyki choroby oraz zwiększenia œwiadomoœci pacjentów o chorobie i roli terapii. Długofalowym i pożšdanym celem programów edukacyjnych dla pacjentów jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez profilaktykę i propagowanie idei zdrowego stylu życia.

Statystyki medyczne przedstawiajš alarmujšce informacje, o tym że Polacy umierajš najczęœciej na zawał serca lub udar mózgu, których rozwojowi sprzyja m. in. nadciœnienie tętnicze. Niestety, mimo wdrażania kolejnych programów profilaktycznych Polak żyje znacznie krócej niż przeciętny Europejczyk. Przyczynš takiego stanu rzeczy jest między innymi styl życia oraz nasze złe nawyki żywieniowe. Dane demograficzne pokazujš, że dzisiejsze społeczeństwo wyraŸnie się starzeje i w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat odsetek ludnoœci w starszym wieku ulegnie znacznemu zwiększeniu. Jako Fundacja, która od ponad 15 lat funkcjonuje na rynku, jesteœmy œwiadomi obowišzków, jakie mamy wobec społeczeństwa i uważamy, że powyższe dane obligujš nas do potraktowania tematyki zdrowia w kontekœcie szerszym niż farmaceutyczny. Nadszedł czas, by skoncentrować nasze wysiłki w trosce o zdrowie poprzez kształtowanie stałych postaw prozdrowotnych, kreowanie bardziej zdrowego i higienicznego trybu życia w jak najmniej zanieczyszczonym œrodowisku naturalnym oraz propagowanie fachowej wiedzy, która umożliwia œwiadome wybory dotyczšce żywienia. Wspólnie z Platformš HelpFood Pomocna Żywnoœć i zainicjowanym przez niš Programem VitaMenu aktywnie uczestniczymy w propagowaniu odpowiedzialnoœci wobec własnego zdrowia, co jest jednym z niezbędnych elementów do zachowania aktywnoœci i wysokiego komfortu życia na każdym z jego etapów do póŸnej staroœci.

Badania kliniczne
Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny prowadzi działalnoœć w zakresie koordynowania badań klinicznych na zlecenie. Naszš misjš jest dostarczanie wysokiej jakoœci usług zakresie administrowania badaniami klinicznymi zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa. Œwiadczymy usługi dostosowane indywidualnie do wymagań Naszych Partnerów. Współpracujemy ze specjalistami z wieloletnim doœwiadczeniem w branży, które obejmuje m.in. takie dziedziny medycyny jak: kardiologia, urologia, alergologia, dermatologia i inne.

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl