logo

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny szczególnš uwagę poœwięca mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. W trakcie ponad 15 lat działalnoœci Fundacji wiele oœrodków zwróciło się do nas z proœbš o wsparcie, ponieważ posiadane przez nich œrodki nie sš wystarczajšce na zapewnienie osobom w nim przebywajšcym efektywnej i optymalnej opieki.

Odpowiadajšc na potrzeby podmiotów prowadzšcych Domy Pomocy Społecznej, Fundacja CRM udziela szczególnego wsparcia tym jednostkom w celu zapewnienia lepszej opieki osobom w nim przebywajšcym i poprawy jakoœci ich życia.

Fundacja udziela Beneficjantowi wsparcia finansowego oraz wsparcia materialnego zgodnie z jego aktualnymi potrzebami, majšc na uwadze zapewnienie pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Beneficjenta właœciwej opieki oraz poprawy jakoœci ich życia. Fundacja finansuje również m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty bšdŸ szkolenia dla pracowników lub osób przebywajšcych w DPS prowadzonym przez Beneficjenta.

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl