logo

W 1997 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala Klinicznego Dziecištka Jezus CLO i Kierowników Klinik powołano w Warszawie Fundację „Centrum Rozwoju Medycyny”.

Fundacja CRM zgodnie ze statutem ma w założeniu pomoc placówkom medycznym na terenie całego kraju. W Warszawie największe wsparcie kieruje do dwóch szpitali:
SKDJ ul. Lindleya, oraz SPCSK ul. Banacha.

Fundacjš kieruje Zarzšd.

Jednym z podstawowych celów Fundacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa, a w szczególnoœci:
1. Wspieranie materialne i organizacyjne Szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.
2. Promowaniu nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa, wspieranie lecznictwa, szczególnie wysokospecjalistycznego we wszystkich dziedzinach medycyny.
3. Sponsorowaniu szkoleń, konferencji i sympozjów o tematyce medycznej, finansowaniu uczestnictwa w konferencjach, seminariach i zjazdach.
4. Finansowaniu szkoleń, kursów zawodowych.
5. Finansowanie prac badawczych, sprzętu aparatury i materiałów medycznych.

Dla osišgnięcia swych celów Fundacja współpracę z placówkami naukowo badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami zajmujšcymi się problematykš będšcš przedmiotem działania Fundacji.

Fundacja w celu uzyskania œrodków pomocowych na rzecz Szpitali może prowadzić działalnoœć gospodarczš w zakresie okreœlonym w statucie i w wypisie z rejestru sšdowego.

Fundacja z sukcesami realizuje swoje cele statutowe już od 15 lat, jednak działalnoœć ta możliwa jest dzięki wsparciu, jakie otrzymujemy od naszych Sponsorów i Darczyńców.

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl